O insolvenci

Pojem insolvenční řízení

Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů (konkurs, reorganizace, oddlužení, popřípadě zvláštní způsoby řešení úpadku) tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Aby věřiteli zůstala zachována šance domoci se své pohledávky za dlužníkem, je nezbytné, aby se stal účastníkem insolvenčního řízení. Jednou ze základních podmínek, které musí věřitel splnit, je přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku.

Zákon uvádí, že věřitelé mohou své pohledávky přihlašovat již od okamžiku zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Z uvedeného je patrno, že po marném uplynutí lhůty k podání přihlášky ztrácí věřitel v rámci insolvenčního řízení jakákoliv oprávnění. Pokud věřitel řádně přihlásí svou pohledávku a stane se účastníkem insolvenčního řízení, takto přihlášená pohledávky mu nezvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji.

Důležitým účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je také nemožnost provedení exekuce vyjádřená v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Z tohoto důvodu je i pro zaměstnavatele mezbytné hlídat případné zahájení insolvenčního řízení u svých zaměstnanců.